สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

1 items tagged "ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ"

ทั้งหมด 1 - 1 จาก 1

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

สร้างใน วันเสาร์, 22 กุมภาพันธ์ 2557 20:42

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer, BOF) หมายถึง สารธรรมชาติที่ได้จากกระบวน
  การหมักบ่ม วัตถุดิบจากธรรมชาติต่างๆทั้งพืช และสัตว์จนสลายตัวสมบูรณ์เป็นฮิวมัส วิตามิน
  ฮอร์โมน และสารธรรมชาติต่าง ๆ (ดินป่า) ซึ่งเป็นทั้งอาหารของดิน (สิ่งมีชีวิตในดิน) ตัวเร่งการทำ
  งาน (catalize) ของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน และอาศัยอยู่ปลายรากของพืช (แบคทีเรีย
  แอคติโนมัยซิส และเชื้อรา ฯลฯ) ที่สามารถสร้างธาตุอาหารกว่า 93 ชนิดให้แก่พืช 
 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเป็นปุ๋ยสองชนิดร่วมกัน คือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กระบวนการผลิตจะ
  ต้องทำการผลิตแยกกัน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะต้องใช้กระบวนการผลิตที่ให้อุณหภูมิสูงเพื่อฆ่าเชื้อ
  จุลินทรีย์ที่เป็นโรคพืช คน และสัตว์ในวัสดุหมัก รวมทั้งเพื่อลดประชากรจุลินทรีย์ธรรมชาติในช่วง
  สุดท้ายที่อุณหภูมิในกองปุ๋ยลดลงอยู่ระหว่าง 35-40°C ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพนั้นจะใช้จุลินทรีย์
  กลุ่ม plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) ที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้และผลิต
  ออกซิน โดยต้องทำการผลิตในถังหมักระบบปลอดเชื้อ จุลินทรีย์ที่ใช้คือสกุล Azotobacter และ
  Azospirillum ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะที่ให้ประสิทธิภาพสูง การผลิตในถึงหมักปลอดเชื้อจะ
  ต้องได้ปริมาณเชื้อสูงถึง 109 cells/ml จึงจะสามารถนำไปผสมกับปุ๋ยหมักได้ นอกจากปุ๋ยชีวภาพ
  ในกลุ่ม PGPR แล้วยังได้นำเชื้อราไตรโคเคอร์มา(Trichoderma harzianum) ซึ่งเป็น จุลินทรีย์ที่
  มีความสามารถในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ และเชื้อปฏิปักษ์ยับยั้ง และทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุ
  ทำให้รากเน่าในพืช ใส่ลงไปในปุ๋ยดังกล่าวด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าวนี้จะมีคุณสมบัติของการ
  เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร และมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวในปริมาณ
  ที่สูงพอที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อพืช 
 
ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
  1.    เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยซิส 
  2.    ให้ธาตุอาหาร และกระตุ้นให้จุลินทรีย์สร้างอาหารกว่า 93 ชนิดแก่พืช 
  3.    ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ และโครงสร้างดินให้ดีขึ้น 
  4.    ช่วยดูดซับ หรือดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้แก่พืช 
  5.    ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช 
  6.    ช่วยกำจัด และต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคต่าง ๆ 
  7.    ทำให้พืชสามารถสร้างพิษได้เอง สามารถต้านทานโรค และแมลงได้ดี 
 
 

ปุ๋ยอินทรีย์

เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ปุ๋ยหมักชีวภาพ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ
 

 

คุณอยู่ที่: Home