สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

1 items tagged "ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง"

ทั้งหมด 1 - 1 จาก 1

ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง

สร้างใน วันศุกร์, 24 มกราคม 2557 22:56

ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง

ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง หรือ ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากการเลี้ยงสัตว์และได้มีการนำ มาใช้ทางการเกษตรอย่าง
   แพร่หลายเป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว ปุ๋ยคอกไม่เพียงแต่จะให้อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลัก และธาตุอา
   หารรอง ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญ
   เติบโตของพืช ทำให้ดินมีการระบายน้ำและอากาศดีขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ที่
   เป็นประโยชน์ในดิน ซึ่งมีผลทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วย
   เพิ่มปริมาณของ จุลินทรีย์ในดินอีกด้วย
 
การใส่ปุ๋ยมูลวัวตากแห้งกับต้นมะนาว
การใส่ปุ๋ยมูลวัวตากแห้งกับต้นมะนาวทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ใส่ทุกๆ6เดือน เป็นขั้นต่ำ โดยปกติ
   ปุ๋ยมูลวัวจะใช้ระยะเวลาย่อยสลายช้ากว่าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ จึงทำให้ปุ๋ยมูลวัวตากแห้งมีระยะเวลา
   การย่อยสลายช้าจึงทำให้อยู่ได้นานกว่าปุ๋ยชนิดอื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องใส่อยู่บ่อยๆ การใส่ปุ๋ยมูลวัวสำหรับ
   ทางสวนในแต่ละครั้ง หากปุ๋ยมูลวัวย่อยสลายหมดไป ทางสวนจึงทำการใส่ปุ๋ยมูลวัวในครั้งต่อไปในทันที
   โดยจะไม่คำนึงถึงระยะเวลาในการใส่แต่ละครั้ง โดยปกติจะใส่ทุกๆ6เดือน ต่อครั้งเป็นขั้นต่ำ
 
ทำไมต้องเป็นปุ๋ยมูลวัวที่ใส่ต้นมะนาว
มีหลายๆท่านได้ถามมาว่าใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดอื่นๆได้ไหม ทางสวนจึงขออธิบายดังนี้นะครับปุ๋ยมูลสัตว์
   ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ไก่ ซึ่งเป็นสัตว์ปีก ปุ๋ยมูลสัตว์ปีกจะมีปริมาณธาตุอาหารหรือธาตุ
   ไนโตรเจน สูงกว่าปุ๋ยมูลวัว ซึ่งธาตุอาหารเกินกว่าที่ต้นมะนาวต้องการ ดังนั้นปุ๋ยมูลวัวจึงมีปริมาณธาตุ
   อาหารเหมาะสมกับการใส่ต้นมะนาวมากที่สุดครับ
 

ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง

การใส่ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง

ใส่ปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ 
 
คุณอยู่ที่: Home