สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

8 items tagged "การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว"

ทั้งหมด 1 - 5 จาก 8

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

สร้างใน วันเสาร์, 22 กุมภาพันธ์ 2557 20:42

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer, BOF) หมายถึง สารธรรมชาติที่ได้จากกระบวน
  การหมักบ่ม วัตถุดิบจากธรรมชาติต่างๆทั้งพืช และสัตว์จนสลายตัวสมบูรณ์เป็นฮิวมัส วิตามิน
  ฮอร์โมน และสารธรรมชาติต่าง ๆ (ดินป่า) ซึ่งเป็นทั้งอาหารของดิน (สิ่งมีชีวิตในดิน) ตัวเร่งการทำ
  งาน (catalize) ของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน และอาศัยอยู่ปลายรากของพืช (แบคทีเรีย
  แอคติโนมัยซิส และเชื้อรา ฯลฯ) ที่สามารถสร้างธาตุอาหารกว่า 93 ชนิดให้แก่พืช 
 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเป็นปุ๋ยสองชนิดร่วมกัน คือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กระบวนการผลิตจะ
  ต้องทำการผลิตแยกกัน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะต้องใช้กระบวนการผลิตที่ให้อุณหภูมิสูงเพื่อฆ่าเชื้อ
  จุลินทรีย์ที่เป็นโรคพืช คน และสัตว์ในวัสดุหมัก รวมทั้งเพื่อลดประชากรจุลินทรีย์ธรรมชาติในช่วง
  สุดท้ายที่อุณหภูมิในกองปุ๋ยลดลงอยู่ระหว่าง 35-40°C ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพนั้นจะใช้จุลินทรีย์
  กลุ่ม plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) ที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้และผลิต
  ออกซิน โดยต้องทำการผลิตในถังหมักระบบปลอดเชื้อ จุลินทรีย์ที่ใช้คือสกุล Azotobacter และ
  Azospirillum ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะที่ให้ประสิทธิภาพสูง การผลิตในถึงหมักปลอดเชื้อจะ
  ต้องได้ปริมาณเชื้อสูงถึง 109 cells/ml จึงจะสามารถนำไปผสมกับปุ๋ยหมักได้ นอกจากปุ๋ยชีวภาพ
  ในกลุ่ม PGPR แล้วยังได้นำเชื้อราไตรโคเคอร์มา(Trichoderma harzianum) ซึ่งเป็น จุลินทรีย์ที่
  มีความสามารถในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ และเชื้อปฏิปักษ์ยับยั้ง และทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุ
  ทำให้รากเน่าในพืช ใส่ลงไปในปุ๋ยดังกล่าวด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพดังกล่าวนี้จะมีคุณสมบัติของการ
  เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร และมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวในปริมาณ
  ที่สูงพอที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อพืช 
 
ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
  1.    เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยซิส 
  2.    ให้ธาตุอาหาร และกระตุ้นให้จุลินทรีย์สร้างอาหารกว่า 93 ชนิดแก่พืช 
  3.    ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ และโครงสร้างดินให้ดีขึ้น 
  4.    ช่วยดูดซับ หรือดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้แก่พืช 
  5.    ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช 
  6.    ช่วยกำจัด และต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคต่าง ๆ 
  7.    ทำให้พืชสามารถสร้างพิษได้เอง สามารถต้านทานโรค และแมลงได้ดี 
 
 

ปุ๋ยอินทรีย์

เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ปุ๋ยหมักชีวภาพ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ
 

 

วิธีดูแลมะนาวเบื้องต้น

สร้างใน วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556 16:22

วิธีการดูแลมะนาว

การดูแลต้นมะนาวนั้น ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ มีวิธีการหลักๆในการดูแลดังนี้
 
   – การให้น้ำ การปลูกมะนาว ในระยะแรก ควรให้น้ำมะนาว อาทิตย์ละ 2-3ครั้ง
     โดยการให้ครั้งละ15-20นาที ถ้าปลูกตรงกับช่วงฤดูฝนไม่จำเป็นต้องให้น้ำเลย
 
   – วัชพืช    หมั่นคอยดูแลโคนต้นบริเวณทรงพุ่มและพื้นที่ในการปลูกมะนาว
      ไม่ควรจะปล่อยให้มีหญ้าขึ้นรก เนื่องจากพวกวัชพืชเหล่านี้จะคอยแย่งธาตุอาหารจาก
      ต้นมะนาวไปซึ่งจะทำให้ต้นมะนาวมีใบเป็นสีเหลือง ควรที่จะกำจัดโดยการ ดายหญ้า
      ตัดหญ้า บริเวณทรงพุ่มให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
 
   – ศัตรูพืช   มะนาวในระยะแรก ถ้ามีการแตกยอดอ่อนขึ้นมา มักจะมีหนอน,เพลี้ย
      เข้ามาทำลายใบอ่อนโดยการกัดกินดูดน้ำเลี้ยง ซึ่งจะทำให้ยอดอ่อนของมะนาวนั้นเสียหาย
      ให้พ่นยาป้องกันแมลงในระยะที่แตกยอดอ่อนไปจนถึงใบเป็นเพลาด โดยพ่นห่างกันครั้งละ
      7-10วัน ในอัตราส่วนที่ระบุข้างขวด  โดยทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ ใช้สารกำจัดแมลงที่ชื่อ
      อะบาเม็กติน     สำหรับกำจัดหนอน ที่ชอบมากัดกินยอดอ่อน-ใบอ่อน
      คาโบซันแฟน    สำหรับกำจัด เพลี้ย ที่มาดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้บิดเบี้ยว
      อิมิดาคลอพริด   ยี่ห้อ โปรวาโด ในการกำจัด พวกแมลงปากดูดทั้งหลาย
      โพรพาร์ไกต์      ยี่ห้อ โอไมท์ 57 ใช้ในการกำจัด ไรแดง
      โดยที่ทางสวน จะดูว่าช่วงเวลาไหนที่แมลงหรือศัตรูพืชชนิดใดระบาดหนัก
      ก็จะใช้ยาตัวนั้นกำจัดให้ตรงกับแมลงหรือศัตรูพืชนั้นๆ
 
  – การใส่ปุ๋ย   หลังจากปลูกมะนาวได้1เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-7-14 หรือ 27-6-6
     โดยใส่เดือนละ1-2ครั้ง ครั้งละครึ่งกำมือ โดยใส่ไม่ให้ชิดบริเวณโคนต้นมากเกินไป
     ก่อนใส่ให้ทำการให้น้ำให้ดินชุ่มก่อน แล้วจึงค่อยทำการใส่ปุ๋ยลงไป หลังจากนั้น
     ก็ทำการให้น้ำเพื่อให้ปุ๋ยละลายอีกครั้ง
   
     และนี่ก็คือหลักวิธีการดุแลต้นมะนาวแบบง่ายๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
     ให้หาอ่านได้จาก บทความ ของเว็บไซต์ได้ครับ

ใส่ปุ๋ยมะนาววงบ่อซีเมนต์

สารกำจัดแมลงในสวนมะนาว,หนอน,ศัตรูพืช,เพลี้ยไฟ,ไรแดง,หนอนชอนใบ,

พ่นยามะนาว,อะบาเม็กติน,สารเคมี,กำจัด,ศัตรูพืช,หนอนชอนใบ,

การทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์

สร้างใน วันอาทิตย์, 13 ตุลาคม 2556 15:23

การทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์

เทคนิคการทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ 
 
สำหรับการทำมะนาวนอกฤดูนั้น ต้นมะนาวที่จะบังคับให้ออกดอกนอกฤดูต้องมีอายุตั้งแต่8เดือน
     ถึง1ปีขึ้นไป จึงจะสามารถบังคับให้ออกดอกนอกฤดูได้ โดยมีวิธีขั้นตอนการปฎิบัติดังนี้
 
1. เดือนมิถุนายน-กันยายน 
     มะนาวนั้นจะออกดอกและติดผลในฤดูกาลจำนวนมาก ควรปลิดดอกและผลอ่อนและผลแก่
     ออกให้หมด และควรบำรุงต้นให้สมบูรณ์ด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ,15-15-15 , หรือสูตร
     16-16-16 ในอัตรา 100-150 กรัม ต่อต้น  และควรบำรุงใบให้สมบูรณ์ในช่วงเดือนกันยายน
     ด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ในอัตรา 100-150 กรัม ต่อต้น
 
2. เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม
        2.1 นำถุงผ้าพลาสติกกันฝน หรือถุงใส่ขยะสีดำเบอร์ใหญ่ ขนาดกว้าง1-1.5เมตร ยาว1.5-2เมตร
     มาคลุมรอบวงบ่อซีเมนต์ โดยให้ชายด้านหนึ่งมัดติดกับโคนต้นมะนาว สูงจากพื้นดินปากบ่อ
     20-30 เซนติเมตร คลุมไว้ประมาณ 15-20 วัน
        2.2 หลังจากคลุมผ้าพลาสติก 15-20 วัน ใบมะนาวจะเริ่มเหี่ยว ใบสลด อาจมีใบร่วงมาก หรือใบ
     เหี่ยวประมาณ 75-80%  ให้น้ำถุงผ้าพลาสติกออก
        2.3 หลังจากนั้นให้ทำการให้น้ำพร้อมกับให้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือปุ่ยที่มีธาตุอาหารฟอสฟอ
     รัส (P)ปุ๋ยที่มีค่าตัวกลางสูง เพื่อกระตุ้นและเร่งการออกดอกของมะนาว ในอัตรา 100-150
     กรัมต่อต้น 
 
3. เดือนพฤศจิกายน
         หลังจากที่เริ่มให้น้ำและปุ๋ยประมาณ 2สัปดาห์ ต้นมะนาวจะเริ่มผลิตาดอก หรือเริ่มติดดอกออกผล
     ในระยะนี้ต้องระวังป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาวโดยเฉพาะ เพลี้ยไฟ,ไรแดง,หนอนชอนใบ
 
4. เดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน
         หลังจากที่มะนาวเริ่มติดดอกออกผลแล้ว ให้บำรุงผล โดยการใส่ปุ่ยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 
     ในอัตรา 100-150 กรัม ต่อต้น โดยแบ่งใส่สองครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนมกราคม
     และทำการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้ธาตุอาหารเสริมทางใบที่จำเป็นทุกครึ่งเดือน และดูแล
     ป้องกันโรคและแมลงด้วยการฉีดพ่นสารเคมีทุก7-10วัน ต่อครั้ง และทำการหยุดใช้สารเคมีก่อน
     เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณครึ่งเดือนสุดท้ายแล้วจึงค่อยทำการเก็บเกี่ยวผลมะนาว ข้อสังเกตุผลแก่
     เก็บเกี่ยวได้ ผลมะนาวจะมีลัษณะเปลือกบางใส สีอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่
 
5.เดือนพฤษภาคม
         หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ทำการบำรุงดูแลให้ต้นสมบูรณ์เพื่อการทำมะนาวนอกฤดูในครั้งถัดไป
     ด้วย การตัดแต่งกิ่งมะนาวใส่ปุ๋ยคอก เติมดินในวงบ่อซีเมนต์ และใส่ปุ๋ยสูตรเคมีเสมอ 16-16-16 

แหล่งข้อมูลจากเอกสารการทำมะนาวนอกฤดูจาก: ศวพ.ระยอง , ศวพ.พิจิตร
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ

 

 

ตารางการทำมะนาวนอกฤดู

 

 

 

เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ

สร้างใน วันอังคาร, 03 กันยายน 2556 00:10

เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาวให้มีประสิทธิภาพ

           การใส่ปุ๋ย ให้ต้นมะนาวนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยอินทรีย์ถ้าจะให้ดีมีประสิทธิภาพนั้น  สิ่งที่ควรทำนั้นก็คือ
 
          1. กำจัดวัชพืช  ก่อนการใส่ปุ๋ยควรทำการกำจัดวัชพืชรอบๆทรงพุ่มมะนาวออกเสียก่อนโดยการถอนการถาก การตัดหรือว่าดายหญ้า ถ้าใช้การถอน จะถือว่าเป็นการพรวนดินไปด้วย และก็ต้องระวังรากมะนาวระหว่างที่ถอนไปด้วย  การถากก้ถือว่าเป็นวิธีที่ดีแต่ก็ต้องคอยระวังเรื่องรากเหมือนกัน การตัดหรือการดายก็เป็นอีกวิธีที่ไม่ต้องคอยระวังเรื่องของรากมะนาว แต่รากของวัชพืชก็จะยังอยู่ในดินทำให้วัชพืชเติบโตขึ้นมาใหม่อีกในวันข้างหน้า 
 
          2. การพรวนดิน หลังจากที่กำจัดวัชพืชเสร็จแล้ว ก็ทำการพรวนดิน(สำหรับมะนาวปลูกแบบลงดิน)พรวนดินให้ร่วนซุยบริเวณห่างออกมาจากรอบๆทรงพุ่มนิดนึง เพราะการพรวนดินในระยะทรงพุ่ม จะทำให้ไปโดนกับปลายรากมะนาวได้ เพราะปลายรากของมะนาวนั้นจะอยู่ในระยะทรงพุ่ม เราควรพรวนดินห่างออกมาจากรอบทรงพุ่มนิดนึงซึ่งจะทำให้รากของมะนาวนั้นหาอาหารได้สะดวกและไม่ขาดอากาศหายใจเพราะดินแน่น
 
          3. การให้น้ำนำร่อง หลังจากที่พรวนดินเสร็จแล้ว ก็ให้ทำการให้น้ำนำร่องก่อนการใส่ปุ๋ย เพื่อให้ดินได้มีความชุ่มชื้น โดยให้แค่ดินนั้นมีความชุ่มชื้นก็พอไม่ต้องถึงขั้นเปียกแฉะ 
 
          4. การใส่ปุ๋ย ทำการใส่ปุ๋ยลงไปบริเวณรอบๆทรงพุ่ม โดยทำการหว่านให้กระจายทั่วๆบริเวณทรงพุ่มและไม่ควรใส่ชิดโคนมากเกินไปและควรใส่ปุ๋ยในอัตราที่พอดี ไม่ใส่ในปริมาณที่มากจนเกินไป ซึ่งบางท่านอาจรีบร้อนอยากให้มะนาวโตไวๆและสมบูรณ์ จึงใส่ลงไปในปริมาณมาก จนเกิดผลเสียกับต้นมะนาว ซึ่งถ้ามะนาวแพ้ปุ๋ยแล้วก็อาจทำให้ต้นมะนาวนั้นน๊อคปุ๋ยตายได้ ซึ่งถ้ามะนาวน๊อคปุ๋ยแล้วก็เตรียมทำใจถอนทิ้งได้เลย โอกาสที่จะรอดนั้นยากมาก
 
          5. การให้น้ำละลายปุ๋ย หลังจากที่เราได้ทำการใส่ปุ๋ยไปซักระยะนึง จะเห็นว่าปุ๋ยเริ่มที่จะมีความนิ่มเพราะการให้น้ำนำร่อง แต่ปุ๋ยก็ไม่ละลายหมด เราก็ทำการให้น้ำอีกครั้ง เพื่อที่จะน้ำเป็นตัวทำให้ปุ๋ยละลาย เมื่อปุ๋ยละลายลงไปในดินหมดแล้ว เราก็หยุดทำการให้น้ำละลายปุ๋ยได้ แต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำยากเช่นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หรือปุ๋ยมูลวัวตากแห้ง ก็ทำการให้น้ำแค่ให้ปุ่ยนั้นได้เปียกและชื้นก็พอ
 
          เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการใส่ปุ๋ยให้ต้นมะนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

เทคนิคการใส่ปุ๋ยมะนาว

ใส่ปุ๋ยมะนาว

ใส่ปุ๋ยยูเรียให้มะนาว

          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ
 

การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว

สร้างใน วันจันทร์, 02 กันยายน 2556 22:41

การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว

 การใส่ปุ๋ยเคมีกับต้นมะนาวนั้นทางสวนมะนาวเมืองจันทร์มีวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ
         โดยมีหลักเกณฑ์ ในการใส่ปุ๋ยดังนี้คือ
             1.ชนิดของปุ๋ยที่ใช้ถูกต้อง 
              2.ใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม
              3.ใส่ปุ๋ยให้พืชขณะที่พืชต้องการ 
              4.ใส่ปุ๋ยให้พืชตรงจุดที่พืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและเร็วที่สุด 
 
              ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยในแต่ละครั้ง/ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ในแต่ละครั้ง
              สำหรับมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ใส่ห่างกันครั้งละ2-3อาทิตย์ต่อครั้ง /ใส่ครั้งละครึ่งกำมือ
              สำหรับมะนาวแบบลงดินใส่ห่างกันครั้งละ 20วัน/โดยใส่แบบกระจายให้ทั่วในระยะทรงพุ่ม
 
เทคนิคสูตรปุ๋ยที่ให้
           บำรุงต้น
    สูตรปุ๋ยเคมีที่ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ได้ให้กับต้นมะนาวนั้นมีอยู่3สูตรหลักๆในการ บำรุงต้น
    นั่นก็คือ 21-7-14 สูตรนี้ใช้ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มปลูกในการบำรุงต้นบำรุงใบให้ต้นเจริญเติบโต สูตรนี้
    เหมาะกับผู้ปลูกที่ปลูกขายผล  และสูตร27-6-6กับ 46-0-0 ใส่สลับทั้ง2สูตรนี้ในแต่ละครั้ง กล่าวก็คือ
    ใส่ปุ๋ยสูตร 27-6-6 ในครั้งแรก แล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0ในครั้งที่สองสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆ การใส่ปุ๋ย
    ทั้ง2สูตรนี้ เหมาะกับการปลูกเพื่อเอากิ่งกระโดงไว้ขยายพันธุ์ 
    
          เร่งการออกดอก
     สูตรปุ๋ยเคมีในระยะจะบังคับให้ออกดอก  ใส่ปุ๋ยสูตร 10-10-30 , 8-24-24 หรือใส่ปุ๋ยที่มีตัวหลังสูง
 
บำรุงผล
    สูตรปุ๋ยเคมีในระยะบำรุงผลขยายผล ใส่ปุ๋ยสูตร 15-5-20 , 16-16-16 เพื่อบำรุงผล
 
          แต่ทั้งนี้ทางสวนไม่ได้ให้ปุ๋ยเคมีกับต้นมะนาวอย่างเดียว ทางสวนยังให้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยคอก
    กับต้นมะนาวด้วยเพราะการใส่ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานานจะเป็นผลเสียกับดิน การใส่ปุ๋ยเคมีมากไปจะ
    ไปทำให้ดินนั้นเป็นพิษควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกควบคู่กันไป 

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ

ปุ๋ยคอก

ปุ๋ยยาร่าสูตร21-7-14

คุณอยู่ที่: Home