สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

12 items tagged "การทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์"

ทั้งหมด 1 - 5 จาก 12

ซีเอ็นเรโช หลักวิธีบังคับดอกเพื่อทำมะนาวนอกฤดู

สร้างใน วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2557 21:00

ซีเอ็นเรโช หลักวิธีบังคับดอกเพื่อทำมะนาวนอกฤดู

  ซีเอ็นเรโช คืออะไรและทำไมถึงเกี่ยวกับการทำมะนาวนอกฤดู วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จึง
    ขอแนะนบทความนี้เกี่ยวกับเรื่องของ ซีเอ็นเรโช ให้เพื่อนๆชาวสวนมะนาวและเพื่อนเกษตรกรทั้งหลาย
   ได้รู้จักกัน
  ซีเอ็นเรโช หมายถึง  ซี (C) = คาร์บอน    เอ็น (N) =ไนโตรเจน   เรโช (ratio) = สัดส่วน
    สรุปก็คือ สัดส่วนของค่าคาร์บอนและค่าไนโตรเจน
  ค่าสัดส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจน ถ้าค่าตัวเลขอยู่ไกล้กัน = ซีเอ็นเรโชแคบ
  ค่าสัดส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจน ถ้าค่าตัวเลขอยู่ห่างกัน  = ซีเอ็นเรโชกว้าง
    ค่า คาร์บอน(C)ได้มาจากค่าวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรตในพืช  ซึ่งก็คือน้ำตาลและแป้งทั้งที่พืชสร้างขึ้น
    หรือได้รับจากการฉีดพ่นก็ตาม เอ็น(N) หรือไนโตรเจน ได้มาจากการวิเคราะห์หาไนโตรเจนรวมในพืช
    ไม่ว่าจะได้จากการดูดขึ้นมาจากดินหรือการฉีดพ่นให้ทางใบก็ตาม
 
  ผลที่ต้นมะนาวได้รับจากค่าซีเอ็นเรโช
    ซีเอ็นเรโชแคบ หากต้นมะนาว มีค่าสัดส่วน ซีเอ็นเรโชแคบ นั่นก็หมายถึง ต้นมะนาวได้รับไนโตรเจน
    จากการที่เราใส่ปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยทางใบ,หรือพืชดึงขึ้นมาใช้จากดินก็ตาม ต้นมะ
    นาวนั้นจะแสดงผลให้เห็น นั่นก็คือ ต้นมะนาวนั้นจะแตกยอดแตกใบอ่อน ทำให้เกิดการออกดอกของ
    ต้นมะนาวนั้นเป็นไปได้ยาก
    ซีเอ็นเรโชกว้าง หากต้นมะนาว มีค่าสัดส่วน ซีเอ็นเรโชกว้าง นั่นก็หมายถึง ต้นมะนาวมีค่าไนโตรเจน
    ต่ำหรือน้อย จากการที่งดให้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงหรือต้นมะนาวได้ถูกทำการงดน้ำ จนทำให้น้ำในดิน
    น้อยและไม่สามารถไปทำการละลายไนโตรเจน จนทำให้ต้นมะนาวไม่สามารถดึงธาตุไนโตรเจนขึ้นไป
    ใช้ได้ แต่ คาร์บอน พืชยังสามารถสร้างได้โดยการสังเคราะห์แสงจากแดด  ผลที่ได้จาก ค่าซีเอ็นเรโช
    กว้าง จะทำให้ต้นมะนาวนั้นจะทำการออกดอกนั้นเป็นไปได้สูง ซึ่งก็เหมือนกับวิธีที่เพื่อนๆชาวสวนมะ
    นาวได้ทำ ในวิธี การที่บังคับให้มะนาวออกนอกฤดู  แต่หลักการนี้ไม่ใช่มีเพียงแต่ต้นมะนาวเท่านั้น
    กับผลไม้อื่นๆที่ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ได้ทำมา ก็ใช้หลักซีเอ็นเรโช เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น มังคุด,
    ลองกอง,ทุเรียน ก็ล้วนแล้วแต่ใช้หลัก ซีเอ็นเรโช เหมือนกัน ทำให้ ผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะ
    เป็น ทุเรียน,มังคุด,ลองกอง,  จึงออกดอกติดผลและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงหน้าแล้ง ของๆทุกๆปี 

งดน้ำให้ต้นมะนาว

 

มะนาวเริ่มขาดน้ำและไนโตรเจน

 

มะนาวเริ่มออกดอก

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ
 

 

ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

สร้างใน วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2556 19:22

ระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

ระบบน้ำสวนมะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์นั้น จะมีความแตกต่างจากระบบน้ำของสวนมะนาวที่
    ปลูกแบบลงดิน ในเรื่องของวัสดุอยู่หลายอย่าง ทั้งนี้มะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ มีพื้นที่ของวงบ่อ
    ซีเมนต์เป็นพื้นที่จำกัด โดยปกติวงบ่อซีเมนต์ที่ใช้ปลูกมะนาวนั้น ส่วนใหญ่หลายๆสวนจะใช้ขนาด
    80x40 เซนติเมตร. หรือใหญ่กว่าสูงกว่าขนาด 80x40เซนติเมตร.  ดังนั้นหากใช้ระบบน้ำระบบเดียว
    กับมะนาวที่ ปลูกแบบลงดิน ซึ่งมีรัศมีแรงเหวี่ยงของน้ำออกไปไกล จะทำให้ การให้น้ำ มะนาวใน
    วงบ่อซีเมนต์นั้น เลยออกนอกวงบ่อ วันนี้ทางสวนเลยขอพูดถึงระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ของ
    ทางสวนเอง เพื่อพอที่จะเป็นแนวทางให้กับผู้ที่คิดกำลังจะปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ได้ศึกษากัน

ราคาวัสดุระบบน้ำสวนมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
 
• ท่อPVC ขนาด 2นิ้ว ความยาว 4เมตร ราคาเส้นละ 80 บาท
• ท่อPE
ขนาด 20มิลลิเมตร ความยาว 200 เมตร ราคาขดละ 590 บาท
• สายไมโคร ขดละ 150 บาท
• เสาปัก
เสาปักหัวน้ำมินิสปิงเกอร์ เสาละ 2.50 บาท
• หัวมินิสริงเกอร์ หัวละ 4.5 บาท
• ตัวเจาะรู
สำหรับเจาะรูท่อPE ราคา 80 บาท
• ข้อต่อ ระหว่างสายไมโคร pe กับท่อ PE ราคาตัวละ 1บาท
• ข้อต่อ ระหว่างหัวมินิสปิงเกอร์ กับสายไมโคร ราคาตัวละ 1บาท
 
ระบบน้ำในสวนมะนาวนั้น ทางสวนได้ใช้ปั๊มน้ำหอยโข่งเป็นเครื่องสูบน้ำ จากแหล่งน้ำภายในสวน
    และมีระะบบน้ำบาดาลไว้สำรองในกรณีฤดูแล้งที่แหล่งน้ำไม่เพียงพอ บางสวนที่มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอ
    ก้ใช้วิธี ทำแทงค์เก็บน้ำแล้วสูบน้ำขึ้นแทงค์น้ำ แล้วเวลาที่ต้องการให้น้ำมะนาวก้ปล่อยออกมาจากทาง
    แทงค์น้ำโดยมีวาล์วเปิดปิดเป็นตัวควบคุมแรงดันน้ำ
 
 ขั้นตอนการต่อระบบน้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
 
1. การเดินท่อจากปั๊มน้ำ ทางสวนใช้ท่อpvc เริ่มตั้งแต่ขนาดท่อpvc ขนาด 3นิ้ว และลดระดับลงมา
    เรื่อยๆ ลงมาเหลือ2นิ้วจนเหลือ1นิ้วครึ่ง โดยใส่ประตูเปิดปิดน้ำในท่อเมนหลัก1ตัว เพื่อควบคุมแรงดันน้ำ
2เดินท่อpvc ผ่านทางหัวแถวของต้นมะนาวแต่ละแถว
3. หลังจากนั้นก็ทำการใส่ท่อpvcแยก3ทางแยกออกไปเป็นท่อpeขนาด20มิลลิเมตร แยกไปตาม
    แถวของต้นมะนาวแต่ละแถว โดยใช้เป็นท่อpeขนาด20มิลลิเมตร
4. เมื่อถึงวงบ่อแต่ละวงบ่อก็ทำการเจาะรูสายpe โดยใช้ตัวเจาะสายpe ให้ทำการต่อสายไมโคร
    เข้ากับสายpe โดยใช้ข้อต่อ ต่อสายเข้าหากัน
5. ทำการต่อหัวน้ำมินิสปิงเกอร์เข้ากับสายไมโครในอีกด้านหนึ่ง
6. ใช้ขาปักหัวน้ำมินิสปิงเกอร์ปักไว้บนวงบ่อซีเมนต์ ทำอย่างนี้ทุกๆวงบ่อจนหมดแปลง
 
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการวางระบบน้ำของสวนมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ สิ่งสุดท้ายก็ทำการทดสอบ
    ระบบน้ำดูว่าเลยออกนอกวงบ่อซีเมนต์ไหม ถ้าน้ำแรงไปก็ต้องปรับที่วาล์วเพื่อควบคุมแรงดันน้ำให้พอดี
    กับวงบ่อซีเมนต์ หากมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันหัวน้ำก้ให้ทำการแก้ไข

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจาก บทความ ภายในเว็บไซต์ของสวนได้

1.ใส่วาล์วควบคุมแรงดันน้ำ

2.เดินท่อpvcไปตามหัวแถว

3.ใส่ท่อpeแยกไปตามแถว

4.เจาะรูท่อpeเพื่อต่อสายไมโครขึ้นวงบ่อ

5.ต่อชุดหัวมินิสปิงเกอร์เข้ากับสายไมโคร

6.ปักชุดหัวน้ำไว้วงบนวงบ่อซีเมนต์

การทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์

สร้างใน วันอาทิตย์, 13 ตุลาคม 2556 15:23

การทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์

เทคนิคการทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ 
 
สำหรับการทำมะนาวนอกฤดูนั้น ต้นมะนาวที่จะบังคับให้ออกดอกนอกฤดูต้องมีอายุตั้งแต่8เดือน
     ถึง1ปีขึ้นไป จึงจะสามารถบังคับให้ออกดอกนอกฤดูได้ โดยมีวิธีขั้นตอนการปฎิบัติดังนี้
 
1. เดือนมิถุนายน-กันยายน 
     มะนาวนั้นจะออกดอกและติดผลในฤดูกาลจำนวนมาก ควรปลิดดอกและผลอ่อนและผลแก่
     ออกให้หมด และควรบำรุงต้นให้สมบูรณ์ด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ,15-15-15 , หรือสูตร
     16-16-16 ในอัตรา 100-150 กรัม ต่อต้น  และควรบำรุงใบให้สมบูรณ์ในช่วงเดือนกันยายน
     ด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ในอัตรา 100-150 กรัม ต่อต้น
 
2. เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม
        2.1 นำถุงผ้าพลาสติกกันฝน หรือถุงใส่ขยะสีดำเบอร์ใหญ่ ขนาดกว้าง1-1.5เมตร ยาว1.5-2เมตร
     มาคลุมรอบวงบ่อซีเมนต์ โดยให้ชายด้านหนึ่งมัดติดกับโคนต้นมะนาว สูงจากพื้นดินปากบ่อ
     20-30 เซนติเมตร คลุมไว้ประมาณ 15-20 วัน
        2.2 หลังจากคลุมผ้าพลาสติก 15-20 วัน ใบมะนาวจะเริ่มเหี่ยว ใบสลด อาจมีใบร่วงมาก หรือใบ
     เหี่ยวประมาณ 75-80%  ให้น้ำถุงผ้าพลาสติกออก
        2.3 หลังจากนั้นให้ทำการให้น้ำพร้อมกับให้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือปุ่ยที่มีธาตุอาหารฟอสฟอ
     รัส (P)ปุ๋ยที่มีค่าตัวกลางสูง เพื่อกระตุ้นและเร่งการออกดอกของมะนาว ในอัตรา 100-150
     กรัมต่อต้น 
 
3. เดือนพฤศจิกายน
         หลังจากที่เริ่มให้น้ำและปุ๋ยประมาณ 2สัปดาห์ ต้นมะนาวจะเริ่มผลิตาดอก หรือเริ่มติดดอกออกผล
     ในระยะนี้ต้องระวังป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูมะนาวโดยเฉพาะ เพลี้ยไฟ,ไรแดง,หนอนชอนใบ
 
4. เดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน
         หลังจากที่มะนาวเริ่มติดดอกออกผลแล้ว ให้บำรุงผล โดยการใส่ปุ่ยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 
     ในอัตรา 100-150 กรัม ต่อต้น โดยแบ่งใส่สองครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนมกราคม
     และทำการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้ธาตุอาหารเสริมทางใบที่จำเป็นทุกครึ่งเดือน และดูแล
     ป้องกันโรคและแมลงด้วยการฉีดพ่นสารเคมีทุก7-10วัน ต่อครั้ง และทำการหยุดใช้สารเคมีก่อน
     เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณครึ่งเดือนสุดท้ายแล้วจึงค่อยทำการเก็บเกี่ยวผลมะนาว ข้อสังเกตุผลแก่
     เก็บเกี่ยวได้ ผลมะนาวจะมีลัษณะเปลือกบางใส สีอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่
 
5.เดือนพฤษภาคม
         หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ทำการบำรุงดูแลให้ต้นสมบูรณ์เพื่อการทำมะนาวนอกฤดูในครั้งถัดไป
     ด้วย การตัดแต่งกิ่งมะนาวใส่ปุ๋ยคอก เติมดินในวงบ่อซีเมนต์ และใส่ปุ๋ยสูตรเคมีเสมอ 16-16-16 

แหล่งข้อมูลจากเอกสารการทำมะนาวนอกฤดูจาก: ศวพ.ระยอง , ศวพ.พิจิตร
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ

 

 

ตารางการทำมะนาวนอกฤดู

 

 

 

การตัดแต่งกิ่งมะนาว

สร้างใน วันจันทร์, 16 กันยายน 2556 22:15

การตัดแต่งกิ่งมะนาว

    การตัดแต่งกิ่งมะนาวนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยขน์กับต้นมะนาวมากๆ เพราะการตัดแต่งกิ่งให้ต้นมะนาวนั้นจุดประสงค์หลักๆก็คือกำจัดกิ่งที่ไม่เป็นประโยขน์ทิ้งไปเช่นกิ่งแคระแรน,กิ่งที่เป็นโรค จนทำให้ต้นนั้นจะมีกิ่งที่สมบูรณ์และมีความพร้อมในการติดผลที่ดี วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์จะขอแนะนำวิธีการตัดแต่งกิ่งมะนาวตามจุดประสงค์ต่างๆให้เพื่อนๆชาวสวนมะนาวได้รู้จักกันดังนี้
 
  • การตัดแต่งกิ่งกระโดงเพื่อจัดระเบียบทรงพุ่ม  
     สำหรับมะนาวปลูกใหม่เมื่อมะนาวเริ่มมีอายุ6เดือนขึ้นไปมักจะมีกิ่งกระโดงตั้งและกิ่งกระโดงครีบข้างที่จะแตกกิ่งออกมายาวกว่ากิ่งอื่นๆ ควรเริ่มที่จะตัดแต่งกิ่งกระโดงนั้นออกให้เสมอกับกิ่งอื่นๆ เพื่อจัดระเบียบทรงพุ่ม ทำให้ทรงพุ่มสวยงามและทำให้สะดวกต่อการเข้าปฎิบัติงานและการตัดแต่งกิ่งกระโดงครีบข้างออกไปนี้ยังถือว่าจัดสมดุลของต้นไม่ให้ต้นเอนไปทางด้านใดด้านหนึ่ง เพราะว่าหากไม่ตัดทิ้งไปถ้ามะนาวโตขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เอนและล้มไปในที่สุด
 
  • การตัดแต่งกิ่งให้ต้นโปร่ง
     สำหรับมะนาวในปีแรกยังไม่จำเป็นต้องตัดแต่งเลย การตัดแต่งให้ต้นโปร่งนี้เพื่อให้แสงแดดและอากาศเข้าถึง ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกจะได้ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคบริเวณของโคนต้นมะนาวและยังจะทำให้กิ่งที่อยู่ด้านล่างได้รับแสงแดดจึงทำให้กิ่งที่อยู่ด้านล่างสามารถปรุงอาหารได้ การตัดแต่งควรทำกับต้นมะนาวที่พร้อมจะให้ติดผลแล้ว ถึงจะเหมาะสมที่สุด
 
  • การตัดแต่งกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทิ้ง
    สำหรับการตัดแต่งกิ่งแบบนี้ทางสวนจะทำการตัดแต่งเมื่อมะนาวมีอายุได้6เดือน โดยทำปีละ2ครั้ง โดยเลือกกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งไป เช่น กิ่งแคระแกรน , กิ่งที่คดๆงอๆ , กิ่งที่ขาดธาตุอาหารต่างๆ รวมไปถึงกิ่งที่เป็นโรคทริสเตซ่า,โรคกรีนนิ่งที่จะพบมากในฤดูฝน ซึ่งกิ่งเหล่านี้ถ้าเลี้ยงไว้ก็จะเป็นภาระให้กับต้นเปล่าๆ ถึงจะติดผลก็จะให้ผลออกมาลูกไม่ดกไม่โต
ดังนั้นเราควรทำการตัดแต่งทิ้งออกไปเพื่อทำให้ต้นมีแต่กิ่งที่สมบูรณ์พร้อมกับการติดผล
 
  • การตัดแต่งกิ่งก่อนให้ติดผล
     การตัดแต่งแบบนี้เพื่อที่จะให้ต้นนั้นแตกกิ่งออกมาใหม่ เพราะกิ่งที่แตกออกมาใหม่จะสามารถออกดอกได้ดีกว่ากิ่งแก่ๆควรตัดแต่งกับต้นมะนาวที่มีอายุ1ปีครึ่งขึ้นไปที่พร้อมจะให้ติดผลแล้ว โดยทำการตัดลดขนาดทรงพุ่มลงมาให้ทรงพุ่มเล็กกว่าเดิมและควรตัดก่อนช่วงที่จะให้มะนาวออกดอกประมาณช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน การตัดแต่งแบบนี้เหมาะสำหรับการเตรียมต้นที่จะให้มะนาวออกนอกฤดู
 
  • การตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
     หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วกิ่งที่ให้ผลผลิตจะไม่มีธาตุอาหารเพียงพอในการแตกกิ่งออกมาใหม่ให้สมบูรณ์ เนื่องจากกิ่งที่ให้ผลผลิตจะส่งพลังงานธาตุอาหารไปยังผลมะนาว ทำให้กิ่งที่ติดผลมีสภาพโทรม ควรทำการตัดแต่งทิ้งออกไปเพื่อที่จะได้ให้ต้นมะนาวนั้นสร้างกิ่งที่สมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ และพร้อมในการติดผลของปีต่อไป 
 

ตัดแต่งกิ่งกระโดงมะนาว

โซนในการตัดแต่งกิ่งมะนาว

ตัดกิ่งมะนาวมาเผาทำลายนอกแปลง

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ 
 

 

การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี

สร้างใน วันจันทร์, 09 กันยายน 2556 01:11

การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี

การให้น้ำมะนาวนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวสวนมะนาว เพราะการให้น้ำนั้นมีส่วนสำ
  คัญส่งผลไปยังกับต้นมะนาว เพราะว่ามะนาวเป็นพืชที่ขาดน้ำนานไม่ได้และยังได้รับน้ำมากเกินไม่ได้ และ
  การทำมะนาวนอกฤดูนั้นก็ต้องบังคับเรื่องการให้น้ำเช่นกัน วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอแนะนำวิธี
  การให้น้ำตามแบบฉบับของสวนทั้งการให้น้ำมะนาวที่ชำในถุงดำ การให้น้ำมะนาวที่ปลูกแบบลงดิน 
  และการให้น้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ซึ่งทางสวนมีวิธีการให้น้ำดังนี้
 
การให้น้ำมะนาวอย่างถูกวิธี
• การให้น้ำมะนาวที่ชำลงถุงดำ 
  กิ่งพันธุ์มะนาวที่มาจากการตอนกิ่ง เมื่อเริ่ม ชำลงถุงดำ เรียบร้อย ก็ควรทำการให้น้ำโดยให้แบบวัน
  เว้นวันในช่วงเวลาเย็นหรือช่วงเช้า โดยให้แค่พอที่วัสดุที่ใช้ในการชำคือ ดิน หรือ ขุยมะพร้าว เปียก 
  ชื้นก็พอไม่ต้องถึงขั้นเปียกแฉะ ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มะนาวเกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้
 
การให้น้ำมะนาวแบบปลูกลงดิน
  มะนาวที่ทำการปลูกลงดินเรียบร้อยแล้ว ในอาทิตย์แรกๆที่ปลูก ต้นมะนาวกำลังตั้งตัวใหม่ ควรให้
  น้ำโดยให้ แบบวันเว้นวันก่อน โดยให้ครั้งละ15นาที หลังจากที่มะนาวตั้งต้นได้แล้วมะนาวเริ่มแตก
  ยอดออกมาใหม่ ให้ทำการให้น้ำ3วันต่อ1ครั้ง ครั้งละ15นาทีเหมือนเดิม และเมื่อมะนาวโตขึ้นเรื่อยๆ
  ก็ควรให้น้ำ3-4วันต่อ1ครั้ง และควรเพิ่มระยะเวลาการให้ ให้นานขึ้นจาก15นาทีก็เพิ่มขึ้นเป็น20นาที
  จนไปถึง30นาทีต่อ1ครั้ง ตามความเหมาะสมและขนาดอายุของต้นมะนาว
 
การให้น้ำมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
   มะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ ในระยะแรกควรให้น้ำแบบวันเว้นวันโดยให้แค่น้ำซึมออกทางขอบ
  ด้านล่างของฝารองวงบ่อ โดยการสังเกตุที่ขอบฝารองด้านล่างของวงบ่อซีเมนต์ว่ามีน้ำไหลออกมา
  หรือยัง ถ้ามีน้ำไหลออกมาแล้วก็ทำการหยุดให้น้ำได้ และเมื่อมะนาวเริ่มโตขึ้น ก็ทำการให้3วันต่อ1
  ครั้ง โดยให้แค่พอน้ำซึมออกทางขอบด้านล่างของวงบ่อซีเมนต์ต่อ1ครั้งเช่นเดิม
 

 
ทั้งนี้การให้น้ำแต่ละพื้นแต่ละจังหวัดอาจจะแตกต่างกันออกไป ตามสภาพภูมิอากาศและสภาพของ
  ดิน การให้น้ำต้นมะนาวที่ถูกต้องนั้น ควรให้อย่างสม่ำเสมอ อย่าให้ขาดน้ำและอย่าให้น้ำขัง ควรจะรักษา
  อุณหภูมิความชื้นในดินให้คงที่อย่างสม่ำเสมอ หมั่นคอยสังเกตุความชื้นในดิน เมื่อเริ่มเห็นดินมีความแห้ง
  แกร่งก็ควรทำการให้น้ำตามระยะเวลาที่เคยให้ ถ้าเป็นฤดูฝนก็ควรทำการงดการให้น้ำไปเลย เพียงเท่านี้ก็
  ถือว่าเป็นวิธีการให้น้ำอย่างถูกวิธีตามแบบฉบับของสวนมะนาวเมืองจันทร์แล้ว 
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทความ
 
 
การให้น้ำมะนาวแบบปลูกลงดิน
 
 
 
การให้น้ำมะนาวแบบปลูกลงวงบ่อซีเมนต์
 
 
 
การให้น้ำมะนาว
คุณอยู่ที่: Home